Služby

 • Úsek darovania krvi

  Na pracovisku, v štruktúre – evidencia darcov krvi, predodberové vyšetrenie laboratórne i lekárske, odber krvi od bezpríspevkových darcov krvi, spracovanie odobratej krvi v súlade s platnými štandardnými pracovnými protokolmi,  vykonanie predpísaných vyšetrení, prepustenie vyšetrených transfúznych liekov na liečebné použitie – zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o darcov krvi a  odobraté transfúzne lieky. Naším hlavným cieľom je dosiahnuť dostupnú a kvalitnú hemoterapiu pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov. Vďaka ochote našich darcov krvi  a spolupráci so Slovenským červeným krížom sme v zásobovaní krvou takmer sebestační.

 • Krvná banka

  Krvná banka je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, v nepretržitom režime zabezpečuje činnosti spojené s hemoterapiou v členení:

  • príjem vzoriek krvi na predtransfúzne vyšetrenie
  • vyšetrenie a overenie krvných skupín v systéme AB0, Rh a Kell pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov  (resp. podľa potreby aj iných krvnoskupinových antigénov)
  • imunohematologické vyšetrenia vzoriek krvi súvisiace s hemoterapiou (skúška kompatibility)
  • vyšetrenie antierytrocytových protilátok voľných a viazaných
  • základné vyšetrenie potransfúznych reakcií
  • skladovanie transfúznych liekov
  • expedovanie transfúznych liekov na lôžkové oddelenia, ambulancie NsP a do iných zdravotníckych zariadení
  • spätné sledovanie (look- back) transfúznych liekov
  • kontrolná činnosť
  • konziliárna činnosť, posudzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania
 • Imunohematologické laboratórium

  Laboratórium zabezpečuje hematologické laboratórne vyšetrenia pre potreby diagnostiky ochorení hospitalizovaných pacientov, ako aj pre pacientov odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov. V laboratóriu sa vykonávajú základné imunohematologické vyšetrenia (krvná skupina, krížne skúšky),  morfologické vyšetrenia náterov periférnej krvi a kostnej drene, cytochemické farbenia krvného náteru. Kvalita vyšetrení je monitorovaná internou kontrolou kvality, a externou kontrolou kvality v medzinárodne akreditovanom programe SEKK Pardubice, Labqualita Fínsko.