Grant medikov

 • O projekte

  Grant medikov je projekt, prostredníctvom ktorého podporujeme študentov, pre ktorých je medicína srdcovou záležitosťou a majú záujem o reálnu medicínu v podmienkach našich regionálnych nemocníc.

  Grant má formu finančnej podpory na báze mesačného štipendia vo výške 300 €. Udeľujeme ho v každom akademickom roku, určitému počtu vybraných študentov medicíny. Suma sa vypláca mesačne počas akademického roka a trvania štúdia, okrem mesiacov júl a august.

  V tomto roku plánujeme týmto spôsobom podporiť študentov lekárskych fakúlt v 4.-6.ročníku, ktorí majú záujem po skončení školy pracovať v niektorej z nemocníc siete Pro Care, a.s a Svet zdravia, a.s. Podmienkou je absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.

  Jedným z najrozhodujúcejších kritérií, okrem samotnej motivácie, je výber odboru, ktorému sa chce študent v medicíne venovať. Taktiež je pre nás dôležitý záujem zamestnať sa v niektorej z našich nemocníc.

  „Tento projekt je pokračovaním našej spolupráce s  medikmi už počas štúdia. Je to ďalší zo spôsobov  prepájania teoretických vedomostí s praxou v podmienkach reálnych nemocníc a zároveň konkrétna podpora mladých talentov už počas štúdia. Našou ambíciou je motivovať šikovných ambicióznych ľudí zotrvať na Slovensku a podieľať sa na premene slovenského zdravotníctva“

  Jana Palenčárová
  Riaditeľka ľudských zdrojov Pro Care, a.s a Svet zdravia, a.s.

  Študenti sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant. V priebehu mesiaca január bude prebiehať výber študentov. Koncom januára  budeme všetkých záujemcov o výsledku výberu informovať.

 • Kritériá pri výbere študentov
  • Ste študent denného štúdia  4. – 6. ročník lekárskej fakulty v odbore všeobecné lekárstvo
  • Odbor, ktorému sa chcete v budúcnosti venovať. Z hľadiska odboru je pre nás dôležité, aby ste mali už vybraný odbor, ktorému sa chcete intenzívnejšie začať venovať už počas štúdia a neskôr v praxi v ňom pokračovať.
  • Výber nemocnice v sieti  ProCare, a.s a Svet zdravia, a.s.,  v ktorej by ste chceli po skončení štúdia pôsobiť
  • Absolvovanie minimálne 2 týždňovej stáže vo vami vybranej nemocnici a oddelení počas akademického roka.
  • Pri výbere študentov zaváži aj váš profil a vami zaslaný motivačný list
 • FAQ

  Jedná sa o “jednorázový” projekt, alebo sa takéto granty budú udeľovať aj v ďalších rokoch?

  Ide o projekt, ktorý udeľujeme v každom roku  vybraným študentov medicíny.

  Na získanie Grantu stačí absolvovanie iba 2 týždňovej stáže v mnou vybranej nemocnici Svet zdravia?

  Áno . Ale oceňujeme prístup medikov, ktorí majú záujem učiť sa čo najviac, preto privítame aj záujem študenta o stáže mimo povinných stáží.

  Aký je časový postup pri Grante? Potenciálny nástup na stáž/začiatok tohto programu?

  Študenti  sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant. V priebehu mesiaca január bude prebiehať výber študentov a individuálne stretnutia. Koncom januára  budeme všetkých záujemcov o výsledku výberu informovať

  S vybranými  študentami podpíšeme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na štúdium a sme s nimi následne v individuálnom kontakte.

  Začiatok prvej stáže bude vecou individuálnej dohody priamo s vedením vybranej nemocnice a zohľadnením možností v rámci štúdia.

  Akým spôsobom prebieha stáž a aká je jej náplň?

  V rámci poskytnutia grantu študentovi očakávame, že minimálne všetky stáže, ktoré má absolvovať v daných ročníkoch štúdia na lekárskej fakulte (a pokiaľ to bude aj fakultou odobrené),  bude realizovať v jednej z našich nemocníc. Harmonogram či náplň stáže je určená fakultou. Pri stážach zohľadňujeme, aby jeden lekár nemal v rovnakom čase viac ako 1-2 študentov, aby sa im mohol dostatočne venovať a postupne ich zasväcovať do medicíny. Po skončení štúdia očakávame, že sa u nás zamestná ako lekár. Našim lekárom umožňujeme a podporujeme ich rozhodnutie ísť do špecializačného štúdia v rámci vopred dohodnutého odboru. Zároveň postupne rozširujeme portfólio vzdelávacích aktivít pre našich zamestnancov.

  Aká je časová náročnosť  stáže počas akademického roka?

  Určite je prvoradá škola.  Stáže v rámci štúdia sa realizujú v čase/období určenom fakultou. Záujem o stáž je navyše vecou individuálnej dohody s vedením nemocnice, nikdy však nie na úkor školy (prednášok a cvičení). 

  Má zmysel napísať si odbor a mesto, ak tam nemáte momentálne zverejnenú voľnú pracovnú pozíciu?

  To, že momentálne ani jedna z daných nemocníc nehľadá lekára neznamená, že o pár rokov ho nebude potrebovať. Zverejňujú sa spravidla len aktuálne voľné miesta.

  Pri výbere študenta o grant a konkrétny odbor, zohľadňujeme práve štruktúru oddelenia/odboru.

  Posilnenie a doplnenie je dôležité plánovať, či už z dôvodu generačnej výmeny, posilnenia odboru a pod. Pri takomto plánovaní v našich zariadeniach musíme rátať s viacerými dlhšími časovými míľnikmi, s ukončením lekárskej fakulty, a taktiež s obdobím špecializačného štúdia.

  Mala by som záujem o viaceré mestá.

  Ideálne je uviesť mesto, ktoré je u vás na prvom mieste, respektíve zoradiť miesta do poradia podľa priority z vašej strany.

  Tento rok mám absolvovať prax na pediatrii a gynekológii, ak nemáte zmluvu s našou fakultou je možné si prax urobiť u vás?

  Čo sa týka študentov zapojených do grantu, je pre nás dôležité poskytnúť študentovi prax na oddelení, na ktorom má záujem sa neskôr aj uplatniť. Pokiaľ nie je možné absolvovanie povinnej praxe, počítame s praxou v trvaní 2 týždne počas akademického roka navyše.

 • Registrácia

  Registrácia bude spustená v septembri 2019.

  K vyplnenému formuláru je nutné pripojiť životopis a motivačný list.

  V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať emailom grant@svetzdravia.com

Registračný formulár

Registrácia bude spustená v septembri 2019.