Služby

 • Diagnostika a ošetrovateľská starostlivosť

  Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov a aplikuje ich v starostlivosti o starých ľudí. Geriatria sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou chorôb u ľudí vo veku nad 65 rokov.
  Základnou činnosťou oddelenia je poskytovanie špecializovanej diagnostiky a komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti – vrátane geriatrickej rehabilitácie – pacientom s chronickým ochorením, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.
  Geriatrické oddelenie bolo v uplynulom roku zrekonštruované. V súčasnosti  spĺňa kritéria 21.storočia, cieľom oddelenia je poskytnúť svojim pacientom adekvátnu liečbu a vhodné prostredie. Nachádza sa v nových priestoroch na  4. poschodí , monobloku F.  Má 30 lôžkovú kapacitu: 8 trojlôžkových izieb, 2 dvojlôžkové a 2 nadštandardné izby 1 lôžkové.
  Sociálne zariadenie štandardných izieb sú formou bunkového systému, t.j. 2 izby majú spoločnú sprchu a WC, pre imobilných pacientov sú k dispozícii mobilné toalety.
  Nadštandardné izby sú vybavené s jedným lôžkom a vlastným sociálnym zariadením.
  Pracovníci oddelenia zabezpečujú uspokojovanie bio-psycho-sociálno-spiritulánych potrieb gerontov podľa platných štandardov. S pacientmi komunikujú v ich materinskom jazyku slovensky a maďarsky, v prípade potreby aj anglicky a nemecky.
  V  ošetrovateľskej činnosti, v záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov, úzko spolupracujú s rodinou pacientov, so sociálnou a diétnou sestrou. Veľkú pozornosť venujú predchádzaniu preležanín a ergoterapii pacientov.
  Počas hospitalizácii používajú diagnostické a liečebné metódy ako sú kontrola laboratórnych vyšetrení, realizácie sonografických vyšetrení, CT a endoskopických vyšetrení. Pokračujú v liečbe chronicky chorých, fyzioterapeut a a masér zabezpečuje LTV a rehabilitáciu pacientov preložených z neurologického a chirurgického oddelenia. Primárka geriatrického oddelenia poskytuje odborné konzultácie aj pre iné oddelenia.

 • Krajší deň

  Dobrovoľníci a dobrovoľníčky každý deň prinášajú na oddelenia a do pacientskych izieb pozitívnu atmosféru v prospech pacientov. Návštevy dobrovoľníkov sú prispôsobené predstavám a zdravotnému stavu pacientov.
  Viac informácií o projekte.

 • Doplnkové informácie

  Návštevy pacientov sú povolené v zmysle domáceho poriadku oddelenia. Mimoriadne návštevy povoľuje primár oddelenia.
  Od roku 2018 má oddelenie vlastnú edukačnú, komunikačnú miestnosť, kde sa môžu v prípade záujmu rodinní príslušníci stretnúť so svojimi blízkymi, našimi pacientmi. Táto miestnosť slúži aj pre dobrovoľníkov  programu “ Krajší deň“,  ktorý bol slávnostne spustený v rámci nemocnice 6.12.2018.
  Po dokončení hospitalizácie poskytnú pracovníci geriatrického oddelenia aj informácie o možnostiach mimo nemocničnej a domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj o domovoch v sociálnej sieti.
  Súčasťou činnosti geriatrického oddelenia je edukácia príbuzných resp. iných domácich opatrovateľov našich pacientov v ošetrovateľskej technike a v používaní kompenzačných pomôcok. Edukačnej činnosti sa venuje erudovaný, kvalifikovaný personál.
  Práca na geriatrickom oddelení je veľmi náročná po stránke fyzickej aj psychickej. Napriek tomu sa personál snaží vyhovieť všetkým požiadavkám pacientov i rodiny, vytvoriť dobrú atmosféru starým ľuďom v ťažkom a zložitom období  ich života.
  POSKYTOVANIE  INFORMÁCIÍ  O  ZDRAVOTNOM  STAVE  PACIENTA
  Osobne v pracovných dňoch od 14:00 hod.  do 15:30 hod.
  PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB
  Nadštandardná  izba: cena 20,00 EUR/noc
  Pre poistencom Dôvera: cena 10,00 EUR/noc
  Vybavenie izby: jednolôžková izba s TV prijímačom, polohovacím lôžkom, samostatným sociálnym zariadením, sprchou.