Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 
Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Radi by sme vás preto informovali o všetkých krokoch a formách ohľadne ich spracúvania. Prečítajte si, prosím, všetky potrebné dokumenty, predtým, ako nás budete kontaktovať, prípadne nám zašlete svoje osobné údaje.

 

Nariadenie GDPR

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Rešpektovanie súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných je pre nás veľmi dôležité.

Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) – je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), regulujúce ochranu osobných údajov vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Nariadenie GDPR je priamo uplatniteľné a aplikovateľné v každom členskom štáte.

Nariadenie GDPR je hlavným prameňom práva v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré je doplnené legislatívou v jednotlivých členských štátoch (v SR zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Nové nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého, kto zhromažďuje a spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktorými sú napríklad zamestnanci, klienti, zákazníci, žiaci, obyvatelia, pacienti, rodinní príslušníci, návštevníci webovej stránky a pod.

Aké sú práva dotknutej osoby podľa GDPR?

Tipy pre postup pri uplatnení práv

  1. Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa,
  2. Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete vašu žiadosť adresovať zodpovednej osobe,
  3. Prípustná forma je ústna, písomná, elektronická, prípadne podaná inými prostriedkami (GDPR nepredpisuje konkrétnu formu). Je však vhodné, aby bola použitá forma, ktorá je uchovateľná pre dokazovanie,
  4. Použite identifikačné údaje, na základe ktorých vás prevádzkovateľ bude schopný ako žiadateľa vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť vám tak údaje, ktorá sa vás týkajú,
  5. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť vašu žiadosť bezodkladne a najneskôr do 1 mesiaca od jej doručenia.

Dokumenty na stiahnutie