Liečebné možnosti/ výkony

 • Diagnostika a liečba

  Zabezpečujeme diagnostiku a liečbu akútnych aj chronických komplikácií diabetu a pridružených chorôb.
  Medzi najčastejšie komplikácie patrí poškodenie sietnice očí, poškodenie obličiek, nervov, ateroskleróza- kôrnatenie tepien, diabetická noha.

 • Starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu a so sekundárnymi typmi diabetu

  Diabetes mellitus alebo cukrovka je ochorenie spôsobené chronickým absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu, v dôsledku čoho nastáva porucha metabolizmu predovšetkým cukrov, ale aj tukov, bielkovín.
  Diabetes mellitus, typ 1
  Je charakteristický absolútnym nedostatkom inzulínu, rýchly rozvoj metabolických porúch, výskyt hlavne v detskom a mladom veku, pre prežitie je potrebná liečba inzulínom.
  Diabetes mellitus, typ 2
  Tento typ má významný genetický základ, avšak najdôležitejším vonkajším faktorom je zvýšený energetický príjem, následne obezita. Riziko vzniku tohto typu stúpa s vekom, obezitou a nedostatočnou fyzickou aktivitou.
  Pacienti s diagnostikovanou cukrovkou sú edukovaní o diéte, režimových opatreniach, o farmakologickej liečbe (ak je potrebná) a o komplikáciách cukrovky.

 • Starostlivosť o pacientky s gestačným typom diabetes mellitus

  Jedná sa o osobitnú formu diabetu, ktorý vzniká v tehotenstve. Do tejto skupiny nespadajú pacientky, u ktorých bola cukrovka známa už pred tehotenstvom.
  Nepoznaný alebo neliečený gestačný diabetes ohrozuje plod. U každej tehotnej sa odporúča v 20. týždni tehotenstva skríning na gestačný diabetes. V prípade potvrdenia sú pacientky počas tehotenstva sledované na našej ambulancii, po pôrode sa vykonáva kontrolné vyšetrenie, na základe ktorého sa zistí buď normálna tolerancia glukózy alebo istý stupeň poruchy. Aj pri normálnej tolerancii po pôrode je ženám s anamnézou gestačnej cukrovky kontrolovaná hladina cukru v krvi raz ročne.
   

 • Fyzikálne vyšetrenie obéznych pacientov

  Fyzikálne vyšetrenie pacientov s obezitou zahŕňa mnohé antropometrické vyšetrenia ako je váha, výška, BMI (body mass index), obvod pása, pomer pásu k bokom (waist to hip ratio), meranie kožných rias rôznych definovaných oblastí tela hmatom alebo kalipometrom.
  Niektoré moderné váhy dokážu merať pomer tuku a svalov pomocou merania odporu tela bioelektrickou impedančnou analýzou. U pacientov s nadváhou – diabetikov ale aj nediabetikov je úprava nadváhy neoddeliteľnou a významnou časťou liečby.
  Normalizáciu telesnej hmotnosti je možné docieliť individuálnou úpravou stravovania s ohľadom na energetické potreby a energetický výdaj pacienta. V komplexnej liečbe obezity, často prítomnej u diabetikov 2.typu okrem režimových a dietických opatreniach možno využiť možnosti modernej farmakoterapie ako aj bariatrickej chirurgie.

 • Monitorovanie glykémie a liečba inzulínovými pumpami

  Zabezpečujeme kontinuálne monitorovanie glykémie (CGMS) a liečbu inzulínovými pumpami.
  Účinná liečba cukrovky s dosiahnutím hodnôt skoro normálnych glykémií znižuje riziko chronických komplikácií diabetu. Pri tomto cieli liečby s minimalizáciou rizika hypoglykémie je kontinuálny monitoring hladín glykémie nevyhnutný. Kontinuálne monitorovanie glykémie (CGMS) poskytuje aktuálne hodnoty glykémie merané kontinuálne po celý deň, v každej situácii, s možnosťou spätného vyhodnocovania záznamov alebo alarmu pri prekročení spodnej alebo vrchnej hranice glykémie. Taktiež umožňuje okamžitú reakciu diabetika, alebo analýzou mnohých nameraných hodnôt glykémie aj spoľahlivú úpravu dlhodobej liečby.
  Liečba diabetu pomocou inzulínovej pumpy predstavuje v súčasnosti najdokonalejší spôsob podávania inzulínu. Podáva sa jeden druhu inzulínu pre bazálnu aj prandiálnu substitúciu. Podávaním v pravidelných malých dávkach nedochádza ku akumulácii inzulínu v tkanive. Inzulín je aplikovaný do jedného miesta, čím sa zabezpečuje jeho optimálne vstrebávanie a menšia variabilita glykémií. Liečba inzulínovou pumpou Zlepšuje glykemickú kontrolu pacienta a umožňuje väčšiu flexibilitu životného štýlu. Vďaka výbornej programovateľnosti inzulínovej pumpy možno inzulínový režim prispôsobiť požiadavkám a životného štýlu konkrétneho pacienta.

 • Monitorovanie krvného tlaku a variability srdcovej frekvencie

  Vzhľadom na vysoké kardiovaskulárne riziko u pacientov s cukrovkou je veľmi potrebné monitorovať a farmakologicky, ako aj nefarmakologicky korigovať vysoké hladiny krvného tlaku.
  Správna a optimálna liečba artériovej hypertenzie prispieva k dobrému zdraviu a dobrej prognóze diabetika. Krvný tlak sa meria v milimetroch ortuťového stĺpca (alebo torroch) pomocou sfygmomanometra (“tlakomera”) alebo sa monitoruje viac ako 24 hodín meraním pomocou tlakového holtera. Vyšetrenie variability srdcovej frekvencie pomáha diagnostikovať a následne aj liečiť prejavy kardiálnej autonómnej neuropatie u diabetikov. Srdcová frekvencia sa periodicky mení v závislosti od pomeru vplyvu parasympatika a sympatika. Jej spomaľovanie a zrýchľovanie zaznamenávame ako variabilitu R-R intervalov EKG. Hlavnými prejavmi autonómnej neuropatie sú pokojová tachykardia, zhoršená tolerancia námahy, ortostatická hypotenzia, obstipácia, gastroparéza, ale aj erektilná dysfunkcia a poruchy potivosti.

 • Konziliárne vyšetrenia

  V rámci diabetologickej ambulancie poskytujeme konziliárne služby na vyžiadanie oddelení nemocnice, resp. iných lekárov.