Aktuality, Rimavská Sobota    09.10.2019

Deň klinickej výživy

Dňa 26. 9. 2019 sa pri príležitosti 135. výročia založenia nemocnice v Rimavskej Sobote konal Deň klinickej výživy. Nosnou témou tejto medziodborovej konferencie bola klinická výživa a jej potreba v čase choroby.

 

Pozvaní boli viacerí odborníci z odboru onkológie, internej medicíny, gastroenterológie a hepatológie. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy, ktorá sa zaoberá problematikou klinickej výživy a porúch metabolizmu. Hlavným cieľom odbornej spoločnosti je zvyšovanie povedomia o možnostiach nutričnej starostlivosti a tým zlepšenie kvality života pacientov.

Odborný program bol rozdelený do troch sekcií, onkologickej, internistickej a gastroenterologickej. Na podujatí odznelo 11 prednášok, ktorých cieľom bolo obohatiť vedomosti účastníkov a zároveň podporiť ich vedecký a osobnostný rast. Spolupráca pri šírení nadobudnutých znalostí je nevyhnutná, nakoľko klinická výživa nie je na Slovensku akreditovaným študijným odborom, ani certifikovanou činnosťou v systéme postgraduálneho vzdelávania. Bohatá tematická koncepcia zahŕňala analýzu mnohých postupov z oblasti výživy u pacientov s rôznymi špecifickými ochoreniami.

V prvom bloku sa odborníci venovali problematike výživy u onkologických pacientov. MUDr. Michaela Švajdová z Univerzitnej nemocnice v Ružomberku pôsobivo zhrnula možnosti predchádzania vzniku porúch príjmu potravy a nutričnej starostlivosti u pacientov s nádormi hlavy a krku počas aplikovania onkologickej terapie a v rekonvalescencii, čo podložila viacerými kazuistikami.

Hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia, MUDr. Radovan Barilla, PhD. sa konferencie nemohol zúčastniť, napriek tomu jeho komplexná prednáška s názvom Ako liečime pokročilé nádory v roku 2019 vo Svete zdravia a čo sa zmenilo za 10 rokov, odznela z úst MUDr. Richarda Hrubého, PhD., MBA.

Nutnosť myslieť na zabezpečenie adekvátneho nutričného stavu u pacientov s kolorektálnym karcinómom opísal vo svojom príspevku primár Onkologického oddelenia Nemocnice v Rimavskej Sobote, MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA. Zdôraznil najmä vplyv dobrého nutričného stavu na nekomplikovaný pooperačný priebeh, toleranciu k onkologickej liečbe a celkové zlepšenie kvality života.

Centrum pre domácu parenterálnu výživu v Rimavskej Sobote prispelo do odborného programu prednáškou z kolektívu katétrových sestier. Proces ošetrovateľskej starostlivosti a edukácie pacientov s nazogastrickou sondou, perkutánnou endoskopickou gastrostómiou a parenterálnou výživou.

Možnosti domácej parenterálnej výživy na Slovensku, stav tejto liečebnej modality v našich podmienkach účastníkom sprostredkovala MUDr. Júlia Slezáková. Následne sa vo svojej prednáške venovala najzávažnejšej komplikácii domácej parenterálnej výživy a to katétrovej sepsy, kde osobitosti diagnostiky a liečby môžu byť jednoducho aplikované aj na iné dlhodobé žilové prístupy.

Prvá prezidentka Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy a jedna z jej zakladajúcich členov, primárka MUDr. Mária Voleková, CSc. svojím odborným pojednaním o glykokalyxe priblížila súvislosti medzi jednotlivými chorobami a stavom tejto ochrannej vrstvy vonkajšej bunkovej membrány a možnosťami jej ovplyvnenia liečivami a tým aj ovplyvnenia jednotlivých chorobných stavov. Ďalšia prednáška MUDr. Volekovej bola o právach pacientov a úskaliach poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach.

Súčasný prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy MUDr. Juraj Krivuš, zástupca prednostu metabolickej jednotky I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, zúčastneným opísal fyziológiu, patofyziológiu albumínu a indikácie jeho podávania v rozličných klinických jednotkách s ohľadom na medicínu založenú na dôkazoch.

Profesor MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS., odborník na internú medicínu, hepatológiu a gastroenterológiu zrozumiteľným a praktickým spôsobom objasnil všeobecne platné medzinárodné odporučenia o diagnostike a liečbe porúch výživy pri chorobách pečene, ktoré vydala Európska spoločnosť pre klinickú výživu a metabolizmus.

Druhá prednáška MUDr. Juraja Krivuša bola zameraná na praktický prístup liečby akútnych pankreatitíd. Aj v tejto prednáške mohli účastníci nájsť jednoznačné a vedecky overené postupy, ktoré sú pri liečbe tejto ťažkej choroby nevyhnutné.

V závere gastroenterologického bloku, Primár Oddelenia vnútorného lekárstva z rimavskosobotskej nemocnice MUDr. Ján Zachar opísal indikácie zavedenia perkutánnej endoskopickej gastrostómie. Postup zavedenia vyživovacej sondy znázornil videom, následne pojednával o možných komplikáciách.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 14.02.2020

Ďakujeme, že sa rozdávate pre druhých

Sloganom 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi je „Láska lieči“. Hematologicko– transfúziologické oddelenie nemocnice Svetu zdravia vo Svidníku sa každoročne zapája v spolupráci so Slovenským červeným krížom vo Svidníku aj do tejto celoslovenskej kampane.

Aktuality 13.02.2020

Valentínska kvapka krvi vo Svidníku

Príďte darovať to najcennejšie, pomôžte zachrániť život.

Aktuality 13.02.2020

Valentínska kvapka krvi v Rimavskej Sobote

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota odštartovala 10.2.2020 v spolupráci so Slovenským Červeným krížom 25. ročník Valentínskej kvapky krvi.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO