Aktuality, Rimavská Sobota    09.10.2019

Deň klinickej výživy

Dňa 26. 9. 2019 sa pri príležitosti 135. výročia založenia nemocnice v Rimavskej Sobote konal Deň klinickej výživy. Nosnou témou tejto medziodborovej konferencie bola klinická výživa a jej potreba v čase choroby.

 

Pozvaní boli viacerí odborníci z odboru onkológie, internej medicíny, gastroenterológie a hepatológie. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy, ktorá sa zaoberá problematikou klinickej výživy a porúch metabolizmu. Hlavným cieľom odbornej spoločnosti je zvyšovanie povedomia o možnostiach nutričnej starostlivosti a tým zlepšenie kvality života pacientov.

Odborný program bol rozdelený do troch sekcií, onkologickej, internistickej a gastroenterologickej. Na podujatí odznelo 11 prednášok, ktorých cieľom bolo obohatiť vedomosti účastníkov a zároveň podporiť ich vedecký a osobnostný rast. Spolupráca pri šírení nadobudnutých znalostí je nevyhnutná, nakoľko klinická výživa nie je na Slovensku akreditovaným študijným odborom, ani certifikovanou činnosťou v systéme postgraduálneho vzdelávania. Bohatá tematická koncepcia zahŕňala analýzu mnohých postupov z oblasti výživy u pacientov s rôznymi špecifickými ochoreniami.

V prvom bloku sa odborníci venovali problematike výživy u onkologických pacientov. MUDr. Michaela Švajdová z Univerzitnej nemocnice v Ružomberku pôsobivo zhrnula možnosti predchádzania vzniku porúch príjmu potravy a nutričnej starostlivosti u pacientov s nádormi hlavy a krku počas aplikovania onkologickej terapie a v rekonvalescencii, čo podložila viacerými kazuistikami.

Hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia, MUDr. Radovan Barilla, PhD. sa konferencie nemohol zúčastniť, napriek tomu jeho komplexná prednáška s názvom Ako liečime pokročilé nádory v roku 2019 vo Svete zdravia a čo sa zmenilo za 10 rokov, odznela z úst MUDr. Richarda Hrubého, PhD., MBA.

Nutnosť myslieť na zabezpečenie adekvátneho nutričného stavu u pacientov s kolorektálnym karcinómom opísal vo svojom príspevku primár Onkologického oddelenia Nemocnice v Rimavskej Sobote, MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA. Zdôraznil najmä vplyv dobrého nutričného stavu na nekomplikovaný pooperačný priebeh, toleranciu k onkologickej liečbe a celkové zlepšenie kvality života.

Centrum pre domácu parenterálnu výživu v Rimavskej Sobote prispelo do odborného programu prednáškou z kolektívu katétrových sestier. Proces ošetrovateľskej starostlivosti a edukácie pacientov s nazogastrickou sondou, perkutánnou endoskopickou gastrostómiou a parenterálnou výživou.

Možnosti domácej parenterálnej výživy na Slovensku, stav tejto liečebnej modality v našich podmienkach účastníkom sprostredkovala MUDr. Júlia Slezáková. Následne sa vo svojej prednáške venovala najzávažnejšej komplikácii domácej parenterálnej výživy a to katétrovej sepsy, kde osobitosti diagnostiky a liečby môžu byť jednoducho aplikované aj na iné dlhodobé žilové prístupy.

Prvá prezidentka Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy a jedna z jej zakladajúcich členov, primárka MUDr. Mária Voleková, CSc. svojím odborným pojednaním o glykokalyxe priblížila súvislosti medzi jednotlivými chorobami a stavom tejto ochrannej vrstvy vonkajšej bunkovej membrány a možnosťami jej ovplyvnenia liečivami a tým aj ovplyvnenia jednotlivých chorobných stavov. Ďalšia prednáška MUDr. Volekovej bola o právach pacientov a úskaliach poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach.

Súčasný prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy MUDr. Juraj Krivuš, zástupca prednostu metabolickej jednotky I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, zúčastneným opísal fyziológiu, patofyziológiu albumínu a indikácie jeho podávania v rozličných klinických jednotkách s ohľadom na medicínu založenú na dôkazoch.

Profesor MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS., odborník na internú medicínu, hepatológiu a gastroenterológiu zrozumiteľným a praktickým spôsobom objasnil všeobecne platné medzinárodné odporučenia o diagnostike a liečbe porúch výživy pri chorobách pečene, ktoré vydala Európska spoločnosť pre klinickú výživu a metabolizmus.

Druhá prednáška MUDr. Juraja Krivuša bola zameraná na praktický prístup liečby akútnych pankreatitíd. Aj v tejto prednáške mohli účastníci nájsť jednoznačné a vedecky overené postupy, ktoré sú pri liečbe tejto ťažkej choroby nevyhnutné.

V závere gastroenterologického bloku, Primár Oddelenia vnútorného lekárstva z rimavskosobotskej nemocnice MUDr. Ján Zachar opísal indikácie zavedenia perkutánnej endoskopickej gastrostómie. Postup zavedenia vyživovacej sondy znázornil videom, následne pojednával o možných komplikáciách.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 07.08.2020

Ambulancia cestovnej medicíny

Aké očkovania absolvovať pred cestou do tropických krajín, kedy preventívne nasadiť antimalariká a na čo všetko si dať pozor počas pobytu v trópoch?

Aktuality 07.08.2020

Medzinárodný týždeň dojčenia v Michalovciach

V Nemocnici Svet zdravia Michalovce sa tieto dni nesú v duchu medzinárodného týždňa dojčenia.

Aktuality 05.08.2020

Slovakia strongest man a varenie kotlíkových špecialít

V sobou 25. 7. 2020 sa v Sládkovičove na letisku uskutočnilo podujatie s názvom Slovakia Strongest Man, kde silní muži bojovali o titul majstra Slovenska.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO