Základné informácie

 • Tematické okruhy

  Téma konferencie:

  Bezpečnosť pacienta,
  Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka

  Tematicke okruhy:

  Kvalita verzus pochybenia
  Nemocničná epidemiológia a hygiena
  Efektívna komunikácia
  Má pacient právo na všetko, čo si sám vyberie?

 • Miesto konania

  Dom kultúry v Topoľčanoch

  Čsl. armády 2650/1, Topoľčany

 • Garanti konferencie

  Garant konferencie

  PhDr. Zlatica Halmová, MPH

  Odborní garanti

  MUDr. Peter Bandura, PhD.
  Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

 • Pracovný a organizačný výbor

  PhDr. Zlatica Halmová, MPH, odborný garant,
  telefón: +421 38 535 1512
  mobil: +421 901 795 044,
  e-mail: zlatica.halmova@svetzdravia.com

  Mgr. Martina Handulová,
  telefón: +421 38 5351 387
  mobil: +421 901 795 121,
  e-mail: martina.handulova@svetzdravia.com

  Martin Mariani,
  mobil: +421 903 519 491
  e-mail: martin.mariani@svetzdravia.com

  Mgr. Zuzana Ondrušová
  telefón: +421 38 535 1309,
  mobil: +421 901 795 073
  e-mail: zuzana.ondrusova@svetzdravia.com

  PhDr. Eva Hulová
  telefón: +421 38 535 1232,
  mobil: +421 901 795 059
  e-mail: eva.hulova@svetzdravia.com

  Mária Michnová
  telefón: +421 38 535 1309,
  mobil: +421 905 586 948
  e-mail: maria.michnova@svetzdravia.com

 • Konferenčné poplatky

  Autor, spoluautor príspevku

  0 €

  Člen príslušnej komory

  6 €/deň, 12 €/2 dni pri platbe do 10. 9. 2018; na mieste podujatia 12 €/24 €.

  Registrovaný v príslušnej komore

  10 €/deň, 20 €/2 dni pri platbe
  do 10. 9. 2018; na mieste podujatia 20 €/40 €.

  Platba konferenčného poplatku, spoločenského večera

  Účet: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a. s., Pavlova 17, 955 20 Topoľčany
  Číslo účtu: 2947024020/1100, IBAN: SK 23 1100 0000 0029 4702 4020
  BIC: TATRSKBX, Variabilný symbol: 27092018

  Do správy pre adresáta napíšte, prosím svoje priezvisko, meno, registračné
  číslo a príslušnosť ku komore. V prípade neúčasti konferenčný poplatok nebude vrátený. Konferenčný poplatok zahŕňa poplatky za prenájom, propagačný a informačný materiál, technickú podporu konferencie, občerstvenie, potvrdenie o účasti.

 • Užitočné informácie

  Podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

  Konferenčné jazyky

  slovenský, český, poľský

  Ubytovanie

  Ubytovanie si zabezpečia a hradia účastníci sami.

  Obedy, spoločenský večer

  Obedy si účastníci zabezpečia sami.
  Prednášajúcim a hosťom zabezpečuje obedy organizátor. Možnosť zakúpiť si lístok na spoločenský večer. Uvedie sa v elektronickej prihláške. Cena lístka: 13 €.

Na stiahnutie

ÚČASŤ NA KONFERENCII

 • Pokyny pre aktívnu účasť

  DÔLEŽITÉ TERMÍNY

  Prihlášku s názvom prednášky zašlite, prosím elektronicky najneskôr do 20. 6. 2018.

  Zaslanie štruktúrovaného abstraktu do recenzovaného zborníka je potrebné zaslať do 20. 6. 2018. 

  Prezentáciu je potrebné zaslať do 10. 9. 2018 v programe PowerPoint 97/2003 vo formáte ppt. Časový limit prezentácie max. 20 minút.

  O zaradení príspevku rozhoduje garant konferencie.

  PRIHLÁSENIE

  Prihlášku, abstrakt, prezentáciu zašlite, prosím v uvedených termínoch garantovi PhDr. Zlatici Halmovej, MPH na mail: zlatica.halmova@svetzdravia.com, tel. kontakt +421 38 535 1512, mobil +421 901 795 044.

 • Pokyny pre pasívnu účasť

  POSTUP PRI REGISTRÁCII SESTIER A PA

  1. krok

  Prihlásenie prostredníctvom portálu www.sksapa.sk – povinné pre všetky sestry a PA.

  2. krok

  Prihlásenie prostredníctvom online prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.

  POSTUP PRI REGISTRÁCII OSTATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

  Povinné prihlásenie sa prostredníctvom online prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.

  SPOLOČNÉ POKYNY PRI REGISTRÁCII

  Vyplňte online prihlášku a odošlite ju spolu s potvrdením o úhrade konferenčného poplatku.

  KONTAKT

  Mgr. Martina Handulová, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a. s., Pavlova 17, 955 20 Topoľčany, tel. kontakt +421 38 5351 387, mobil: +421 901 795 121, konferencia.to@svetzdravia.com

Prihláška

Tešíme sa na vašu účasť

Hlavný organizátor, spoluorganizátori, hlavní partneri konferencie:

 • Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Topoľčany.