Základné informácie

 • Miesto konania

  Dom kultúry v Topoľčanoch
  Čsl. armády 2650/1, Topoľčany

 • Garanti konferencie

  Garant konferencie
  PhDr. Zlatica Halmová, MPH
  Odborní garanti
  MUDr. Peter Bandura, PhD.
  Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

 • Pracovný a organizačný výbor

  PhDr. Zlatica Halmová, MPH, odborný garant,
  telefón: +421 38 535 1512
  mobil: +421 901 795 044,
  e-mail: zlatica.halmova@svetzdravia.com
  Mgr. Martina Handulová,
  telefón: +421 38 5351 387
  mobil: +421 901 795 121,
  e-mail: martina.handulova@svetzdravia.com
  Martin Mariani,
  mobil: +421 903 519 491
  e-mail: martin.mariani@svetzdravia.com
  Mgr. Zuzana Ondrušová
  telefón: +421 38 535 1309,
  mobil: +421 901 795 073
  e-mail: zuzana.ondrusova@svetzdravia.com
  PhDr. Eva Hulová
  telefón: +421 38 535 1232,
  mobil: +421 901 795 059
  e-mail: eva.hulova@svetzdravia.com
  Zuzana Hulová
  mobil: +421 905 587 079
  e-mail: zuzana.hulova@svetzdravia.com

 • Konferenčné poplatky

  Autor, spoluautor príspevku
  0 €
  Člen príslušnej komory
  6 €/deň, 12 €/2 dni pri platbe do 20. 9. 2019; na mieste podujatia 12 €/24 €
  Registrovaný v príslušnej komore
  10 €/deň, 20 €/2 dni pri platbe do 20. 9. 2019; na mieste podujatia 20 €/40 €
  Platba konferenčného poplatku, spoločenského večera
  Účet: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
  Číslo účtu: 2947024020/1100, IBAN: SK 23 1100 0000 0029 4702 4020
  BIC: TATRSKBX, Variabilný symbol: 10102019
  Do správy pre adresáta napíšte, prosím svoje priezvisko, meno, registračné číslo a príslušnosť ku komore. V prípade neúčasti konferenčný poplatok
  nebude vrátený. Konferenčný poplatok zahŕňa poplatky za prenájom, propagačný a informačný materiál, technickú podporu konferencie, občerstvenie, potvrdenie o účasti.

 • Užitočné informácie

  Konferenčné jazyky
  slovenský, český, poľský
  Kredity
  podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
  Ubytovanie
  Ubytovanie si zabezpečia a hradia účastníci sami.
  Obedy, spoločenský večer
  Obedy si účastníci zabezpečia sami.
  Prednášajúcim a hosťom zabezpečuje obedy organizátor. Možnosť zakúpiť si lístok na neformálne stretnutie. Uvedie sa v elektronickej prihláške. Cena lístka: 13 €.

Na stiahnutie

ÚČASŤ NA KONFERENCII

 • Pokyny pre aktívnu účasť

  Prihlášku s názvom prednášky zašlite, prosím elektronicky najneskôr do 28. 6. 2019. Zaslanie štruktúrovaného abstraktu do recenzovaného zborníka
  je potrebné zaslať do 28. 6. 2019.
  Zaslanie prezentácie
  Do 20. 9. 2019 v programe PowerPoint 97/2003 vo formáte ppt.
  Prihlášku, abstrakt, prezentáciu zašlite, prosím v uvedených termínoch garantovi PhDr. Zlatici Halmovej, MPH na mail: zlatica.halmova@svetzdravia.com, tel. kontakt +421 38 535 1512, mobil +421 901 795 044.
  Časový limit prezentácie max. 20 minút. O zaradení príspevku rozhoduje garant konferencie.

 • Pokyny pre pasívnu účasť

  Postup pri registrácii sestier a PA:
  1. krok: Prihlásenie prostredníctvom portálu www.sksapa.sk – povinné pre všetky sestry a PA.
  2. krok: Prihlásenie prostredníctvom on-line elektronickej prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.
  Postup pri registrácii ostatných zdravotníckych pracovníkov:
  Povinné prihlásenie sa prostredníctvom on-line elektronickej prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.

 • Spoločné pokyny pri registrácii

  Po vyplnení online prihlášky, prosím, pošlite spolu s kópiou potvrdenia o úhrade konferenčného poplatku
  e-mail na: konferencia.to@svetzdravia.com alebo
  na adresu: Mgr. Martina Handulová, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany do 20. 9. 2019. Tel. kontakt +421 38 5351 387, mobil: +421 901 795 121.

Prihláška

Chcete sa k nám prísť najprv pozrieť? Napíšte nám a my vám naše polikliniky radi ukážeme.

DD slash MM slash YYYY
(Required)

Tešíme sa na vašu účasť

Hlavný organizátor, spoluorganizátori, hlavní partneri konferencie:

 • Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Topoľčany.