Onkologická ambulancia

Predmetom činnosti onkologickej ambulancie je starostlivosť o onkologických pacientov, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčame ústavnú liečbu v zdravotníckom zariadení.

 
 

Benefity

 • Komplexná klinická a laboratórna diagnostika

 • Komplexná liečebno-preventívna starostlivosť

 • Možnosť infúznej liečby/denné lôžka

 • Medziodborová spolupráca

Liečebné možnosti/Výkony

KLINICKÁ ONKOLÓGIA

V odbore klinická  onkológia poskytuje ambulancia špecializovanú a komplexnú starostlivosť
o chorých s onkologickými chorobami a prekancerózami:

 • komplexná klinická a laboratórna diagnostika nádorových ochorení s využitím všetkých dostupných zobrazovacích a laboratórnych metód, ďalšie sledovanie a liečba
 • kontrola povinných hlásení zhubných národov, evidencia, štatistika, epidemiológia, zisťovanie údajov o chorobnosti a úmrtnosti na zhubné nádory, sledovanie dlhodobých trendov
 • poruchy metabolizmu, výživy a krvotvorby vyvolané ochorením alebo liečbou
 • liečba pridruženej infekcie, chronickej bolesti
 • hemoterapiu a chemoterapiu priamo v ambulancii (denných lôžkach)
 • onkohematologických ochorení vrátane leukémií, myelo a lymfoproliferatívnych ochorení
 • starostlivosť o chorých v terminálnom štádiu ochorenia
 • úzko spolupracuje s ostatnými medicínskymi odbormi – rádioterapia, chirurgia, gynekológia, ORL, pediatria, hematológia, gastroenterológia, pneumológia, urológia …
 • dispenzarizuje dlhodobo chorých po vykonanej onkologickej liečbe
 • zabezpečuje doliečovanie a kontroly chorých prepustených zo špecializovaného pracoviska
 • zabezpečuje konzultácie a preklad chorých na vyššie špecializované pracoviská
 • vykonáva odbery biologického materiálu, punkcie kostnej drene, trepanobiopsie, punkcie likvoru
 • konziliárnu starostlivosť na lôžkových oddeleniach nemocnice
 • aktívne vzdelávanie v odbore zdravotníckym personálom v nových metódach diagnostiky a liečby
 • podieľa sa na zvyšovaní informovanosti obyvateľstva o predchádzaní, včasnej diagnostike a liečbe onkologických ochorení.

O vaše zdravie sa stará

MUDr. Hnatová Erika Onkologická ambulancia, Nemocnica Svidník lekár

Emília Kolesárová Onkologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra

Martina Gajdošíková Onkologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra

Praktické rady

Kontakty

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník , a .s.
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí (B pavilón).

Telefón – onkologická ambulancia: 054/78 60 254
Na ošetrenie sa môžete objednať po 11.00 hod.

Zmluvná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa/ Dôvera/ UNION

Odbery Ordinácie Obed Dokumentácia, Konzília
Pondelok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Utorok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Streda 6:00  –  13:12           DARCOVIA KRVI
Štvrtok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12
Piatok 7:00 – 9:00 8:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 14:12