O ambulancii

Ambulancia vykonáva starostlivosť o pacientov s kardiologickými chorobami, komplexné ambulantné vyšetrenia, diagnostiku, liečbu týchto ochorení, dispenzárnu starostlivosť, konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby alebo na vyššie špecializované pracovisko.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Vykonáva kuratívu a prevenciu, depistáže a dispenzarizácie pacientov, podávanie i.m., i.v, a s.c. injekcií, vyšetrenie EKG, ECHOKG, ergometrie, napajánie EKG a tlakového Holtera, odber materiálu na hematologické, biochemické, mikrobiologické vyšetrenie, zdravotno – výchovnú činnosť,  zabezpeču-je  konziliárne vyšetrenia na lôžkových oddeleniach nemocnice. Podľa potreby odporúča ústavnú liečbu, zabezpečuje konzultačné vyšetrenia na špecializovaných pracoviskách, navrhuje kúpeľnú liečbu, spolupracuje s revíznymi lekármi zdravotných poisťovní.