Kardiologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Utorok 07:30 - 15:00
  • Streda 07:30 - 15:00
  • Štvrtok 07:30 - 15:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 172

Ambulancie sa nachádzajú na prízemí Interného pavilónu nemocnice (C pavilón).

Kardiologická ambulancia je dočasne presťahovaná na Šrobárovu 653/4 (pri ambulancii diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy).

O ambulancii

Ambulancia je súčasťou centra ambulantnej kardiológie. Centrum ambulantnej kardiológie poskytuje urgentnú, neodkladnú, diagnostickú, liečebnú, dispenzárnu a preventívnu špecializovanú zdravotnú starostlivosť v kardiológii. V súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou, cestou ambulancie interného urgentného príjmu na JIS interného oddelenia zabezpečuje urgentnú a neodkladnú diagnostiku a liečbu pacientov s akútnymi kardiovaskulárnymi príhodami a včasnú antiagregačnú, antikoagulačnú a reperfúznu liečbu STEMI pred transportom do PKI centra.

V spolupráci s ostatnými klinickými oddeleniami nemocnice a odbornými ambulanciami zabezpečuje preventívnu kardiologickú starostlivosť u pacientov s dyslipidémiou a obezitou, artériovou hypertenziou, s diabetes mellitus, s cievnou mozgovou príhodou, a aj u ostatných rizikových skupín so zvýšenou incidenciou ICHS.

Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u polymorbídnych pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Kardiologická ambulancia zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Dispenzarizuje ICHS, kardiomyopatie, hemodynamicky závažné chlopňové chyby, poruchy srdcového rytmu, stavy po kardiologickom intervenčnom či kardiochirurgickom zákroku, pľúcnu hypertenziu, tromboembolickú chorobu.

Ambulancia preventívnej kardiológie zabezpečuje diagnostiku primárnej a sekundárnej artériovej hypertenzie, kontinuálny Holterovský monitoring krvného tlaku u rizikových skupín, komplexné vyšetrenie pacientov zamerané na diagnostiku skrytých foriem kardiovaskulárnych ochorení a na ich prevenciu.

Pracovisko pre Holterovský monitoring a ergometriu zabezpečuje záťažové vyšetrenie kardiopulmonálneho systému a Holterovské kontinuálne vyšetrenie srdcového rytmu. Sonografické pracovisko zabezpečuje ECHOKG vyšetrenie a Dopplerovské vyšetrenie prietokov.

Interná ambulancia urgentného príjmu a expektačné lôžka sú umiestnené vedľa kardiocentra. Rýchly transport pacientov výťahom, ambulancia, ošetrovňa s 3 expektačnými lôžkami. Na pracovisku sa zabezpečí urgentná resuscitačná a stabilizačná liečba, neodkladná príprava pacienta na potrebné špecializované výkony.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

V kardiologickej ambulancii je nastavený nasledovný režim: Od 7:30 do 11:30 prebieha diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu a konziliárne vyšetrenia u pacientov poukázaných z oddelení. Od 12:00 do 12:30 je obedná prestávka. Od 12:30 do 15:00 sa vykonávajú ergometrie a od 15:00 do 16:00 ultrasonografické vyšetrenia srdca.

PERSONÁL

Lekár: podľa rozpisu
UT – MUDr. Miroslav Szentiványi
ST – MUDr. Mičko Karol
ŠT – MUDr. Andrea Baníková

Sestra:   Erika Molnárová
Bc. Anna Csanková

Personálne obsadenie

MUDr. Szentiványi Miroslav Kardiologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Mičko Karol Kardiologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

MUDr. Baníková Andrea Kardiologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár