Detská neurologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Piatok 07:00 - 16:00

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 547

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu A.

O ambulancii

Ambulancia zabezpečuje starostlivosť o deti s neurologickými ochoreniami, t.j.  jedná sa o ochorenia mozgu a miechy, ochorenia periférnych nervov, nervovo svalové ochorenia  a do určitej miery aj ochorenia kostry a kĺbov vo vekovej kategórii od 0 do dovŕšeného 19. roku. Má potrebné personálne a materiálno technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na zaistenie komplexnej zdravotnej starostlivosti  pacientov úzko spolupracuje s ostatnými odbornými zložkami nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Najčastejším dôvodom pre neurologické vyšetrenie sú  rôzne záchvatové stavy,  mimovôľové pohyby,  odchýlky od normálneho psychomotorického vývinu, úrazy hlavy, bolesti hlavy a chrbta.

Samotné vyšetrenie dieťaťa sa začína rozhovorom a objektívnym lekárskym zhodnotením stavu, pri ktorom vyšetrujeme všetky zmysly, hodnotíme funkciu a stav svalstva, motoriku jemnú aj hrubú, všetky druhy citlivosti, hodnotíme mozočkové funkcie, extrapyramídové funkcie, všetky hlavové nervy a periférne nervy, hodnotíme správne postavenie končatín, hybnosť v kĺboch a postavenie chrbtice, je nutné zhodnotiť aj stav rozumových funkcií – aspoň orientačne, podrobnejšie robí psychológ, vývin reči a ostatných známok úrovne dosiahnutého psychomotorického vývinu.

Z počtu vyšetrovaných funkcií je jednoznačné, že neurologické vyšetrenie, ak má byť urobené dobre, trvá dosť dlhý čas, nehovoriac o tom, že deti často, najmä ak sú choré a v neznámom prostredí, nemajú „chuť“ sa nechať podrobne vyšetrovať, určitý čas trvá aj získanie spolupráce dieťaťa.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime: V čase od 7:30 do 8:00 sa vykonáva SONO, od 8.00 do 12:30 sa vykonáva diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu. Od 12:30 do 13:00 je obedňajšia prestávka. Od 14:00 do 16:00 sú vykonávané konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov.

Personálne obsadenie

MUDr. Koniar Pavel Detská neurologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Jefimová Viktória Detská neurologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota sestra