Ambulancia rizikového novorodenca

Ambulancia rizikového novorodenca je organickou súčasťou novorodeneckého pracoviska s resuscitačnou starostlivosťou a perinatologických centier. V ambulancii sú sledované deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu, rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.

 
 

Benefity

 • Dlhoročné skúsenosti v odbore

 • Profesionálny prístup personálu

 • Požičiavanie monitorov dychu

 • Banka materského mlieka

Liečebné možnosti / výkony

 • Ambulancia zabezpečuje organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých detí z antenatálnych a perinatálnych príčin do ukončeného korigovaného 3. roku života.
 • V ambulancii sú sledované deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu, rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.
 • Ambulancia je organickou súčasťou novorodeneckých pracovísk s resuscitačnou starostlivosťou a perinatologických centier. Je zodpovedná aj za dlhodobé sledovanie uvedených detí a vyhodnocovanie ich morbidity a mortality vo svojom spádovom území.
 • Ambulanciu vedie lekár-neonatológ pracujúci na príslušnom neonatologickom pracovisku s doškolením vo vývinovej neurológii a vo včasnej vývojovej diagnostike a včasnej terapii.
 • Cieľom je včasné odhalenie všetkých porúch vývinu s následnou komplexnou liečbou vrátane rehabilitácie a readaptácie ohrozených, či porušených funkcií.
 • Komplexná starostlivosť o špecifickú subpopuláciu symptomatických rizikových detí a detí s perinatálnym rizikom alebo ochorením dáva predpoklady na získavanie spätných informácií, ktoré vplývajú na ďalšie preventívne, diagnostické a terapeutické rozhodovanie perinatológov a neonatológov.
 • V roku 2007 sa ambulancia stala regionálnym centrom na vakcináciu proti RS vírusu v indikovaných prípadoch.
 • Na vyšetrenie sú odporúčané deti s rôznym perinatálnym rizikom, ktoré vyžadujú ďalšie sledovanie podľa Koncepcie neonatológie. Sú pozývané po prepustení z nášho novorodeneckého oddelenia alebo iných novorodeneckých oddelení, či kliník
 • Vyšetrenie ostatných detí je na základe odporúčania ich praktického lekára pre deti a dorast.
 • Počas vyšetrenia je hodnotený celkový stav dieťaťa, vrátane jeho psychomotorického vývoja, zaznamenávame výsledky laboratórnych a konziliárnych vyšetrení, navrhovaný je aj ďalší liečebný postup, výživu a stravovanie, event. ďalšie konziliárne vyšetrenia.

Náš tím

MUDr. Vasilová Mária Ambulancia rizikového novorodenca, Nemocnica Humenné lekár

Bc. Silvia Kuševová Ambulancia rizikového novorodenca, Nemocnica Humenné sestra

Kontakty

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

Kontakt: 057 / 77 06 320

Ordinačné hodiny
Pondelok – piatok: 11:00 – 15:00

Ambulancia rizikového novorodenca poskytuje aj ultrasonografické vyšetrenia pre rizikových novorodencov v čase:
Utorok: 11:00 – 13:30
Štvrtok: 11:00 – 13:30

Máte otázky? Napíšte nám

(Required)