Ambulancia klinickej psychológie

Nemocnica Svidník

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 10:00 - 16:00
 • Utorok 08:00 - 15:30
 • Streda 08:00 - 15:30
 • Štvrtok 08:00 - 15:30
 • Piatok 08:00 - 13:30

Kontakt

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

054/7860 290, 054/7860 244

Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne alebo na uvedenom tel. čísle.

Ambulancia sa nachádza na prízemí (C pavilón) poliklinická časť. Hlavný vchod do ambulancie je oproti vchodovým drevám poliklinickej časti nemocnice. Vchod slúži pre vstup zamestnancov a  pacientov. Za vchodom nasleduje chodba rozšírená do priestoru čakárne.

O ambulancii

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii  uplatňuje  klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a  v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Podieľa sa na včasnom zisťovaní porúch duševného zdravia, sleduje duševný vývin a jeho zmeny u detí, je významným účastníkom preventívnych programov, vykonáva skríningové vyšetrenia a vedie psychostimulačné programy.

Krízové intervencie poskytuje psychológ v náročných životných situáciách pre deti, mladistvých,  ľudí v kríze, osamelých a starých  ľudí, pri nehodách, nešťastiach a katastrofách, pri ohrození, strate zdravia a života. V sekundárnej prevencii vyvíjajú a aplikujú psychologické preventívne programy na podporu zdravia, na predchádzanie alebo obmedzenie recidív a relapsov ochorení, hospitalizmu a predčasnej invalidizácie. Odporúča komplexnú terapiu, rehabilitácie a resocializácie chronicky chorých  ľudí s trvalými somatickými, psychickými a zmyslovými defektmi.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na ambulancii vykonávame:

 • diagnostika psychických porúch a problémov v detskom, pubertálnom a dospelom veku
 • diagnostika odborných psychických spôsobilosti držania zbraní a streliva, strážnych služieb a iných povolaní
 • konziliárna starostlivosť u hospitalizovaných pacientov
 • psychoterapeutická starostlivosť a nácvik relaxačných techník
 • psychohygiena človeka
 • realizovanie pracovných pohovorov a personálnej psychodiagnostiky

Personálne obsadenie

Mgr. Mikitová Daniela Ambulancia klinickej psychológie, Nemocnica Svidník psychológ